Dit is klaar communiceren

Klaar en duidelijk communiceren is communiceren voor iedereen, ook voor wie een fysieke of mentale beperking heeft. Dat kan enkel met speciale aandacht voor toegankelijkheid in technologie, tekst én beeld.

Wat we doen. 

Drempelvrije technologie

De technieken die WCAG beschrijft  zijn eigenlijk vrij haalbaar. Het is vooral een kwestie van aandacht en management.

Technologie is fantastisch: het maakt dingen mogelijk die anders werkelijk ondenkbaar zouden zijn. Zo kan een screenreader de html van een webpagina omzetten in spraak of braille. De inhoud wordt dan ook leesbaar voor blinden en slechtzienden.

Om websites voor mensen met een fysieke beperking toegankelijk te maken, moet je de technologie wel correct implementeren: correcte opmaakprofielen, alt-attribuut correct invullen, stylesheets gebruiken voor opmaak, …

WCAG (=Web Content Accessibility Guideluines) is een document met internationale richtlijnen voor toegankelijke websites. De technieken die WCAG beschrijft  zijn eigenlijk vrij haalbaar. Het is vooral een kwestie van aandacht en management.

Want zowel de redacteurs, de programmeurs als de vormgevers moeten zich hiervan bewust zijn. Ze moeten afspraken maken en werkelijk de ambitie koesteren om de website drempelvrij te maken én te houden.

Websites van overheden en semi-overheden moeten sinds september 2018 wettelijk verplicht voldoen aan de WCAG-richtlijnen.

Taal en tekst

Technologie en vormgeving moeten de inhoudelijke toegankelijkheid ondersteunen en versterken.

De WCAG bevat vooral technisch toetsbare criteria. Het raakt inhoudelijke begrijpelijkheid eigenlijk maar heel kort aan: een website moet een heldere inhoudsstructuur en leesbare teksten hebben, veel meer staat er eigenlijk niet in.

Klemtoon K vindt laagdrempelige inhoud echter essentieel voor breed bereik.

Een duidelijke, eenvoudige inhoudsstructuur en leesbare teksten zijn in de methodiek van Klemtoon K zelfs het startpunt voor toegankelijke websites én uiteraard ook voor niet-digitale communicatie. Technologie en vormgeving moeten dan de inhoudelijke toegankelijkheid ondersteunen en versterken.

Makkelijke teksten voor minder leesvaardige mensen

Wij vinden makkelijke teksten zo belangrijk omdat beperkte leesvaardigheid een stijgend én onderschat probleem is.

Door makkelijke teksten bereik je ook mensen met een cognitieve beperking: mensen met een leesbeperking door dyslexie, concentratieproblemen, anderstaligheid, verstandelijke beperking, korte scholing, ...

Wij vinden makkelijke teksten zo belangrijk omdat beperkte leesvaardigheid een stijgend én onderschat probleem is.

Net als technische toegankelijkheid heeft inhoudelijke toegankelijkheid een positieve invloed op de vindbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van websites.

Makkelijk schrijven kan je leren

Om makkelijk leesbare teksten te schrijven, moet je over genoeg schrijfvaardigheid beschikken. Je moet er dus een bepaalde aanleg voor hebben. Je kan die aanleg wél aanscherpen door training en oefening. Met andere woorden: makkelijk schrijven kan je leren.

Begrijpelijkheid toetsen en testen

Klemtoon K heeft testmethodieken voor elk budget en voor elk doelpubliek.

In tegenstelling tot de technische toegankelijkheid van websites, is de inhoudelijke toegankelijkheid van een website niet objectief toetsbaar. Er zijn wel enkele indexen ontwikkeld om de leesbaarheid van een tekst te objectiveren, zoals de  Flesch-Douma -index. Die berekent een leesbaarheidsniveau, op basis van de lengte van de zinnen en de lengte van woorden.

Dergelijke formules geven een indicatie en kunnen fungeren als knipperlicht voor als het echt fout gaat. Maar eigenlijk is er maar één sluitende manier om te weten te komen of de inhoud van je website begrijpelijk is voor de mensen die je wil bereiken: testen!

Vorm en beeld

Natuurlijk speelt ook het visuele aspect een belangrijke rol in de toegankelijkheid van communicatie. Denk eerst en vooral aan lettertype, lettergrootte, uitlijning, spatiëring, regelafstand, kolombreedte, … Elk aspect kan de toegankelijkheid maken of kraken.

Maar er is meer dan dat. Beelden kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid van communicatie. Ze kunnen dingen begrijpelijk visualiseren en/of illustreren.
Bijvoorbeeld door
verhelderende flows, infographics en pictogrammen.

Ga voor de totaalaanpak

We hebben de  expertise in huis om zowel inhoudelijk, technisch als grafisch de klemtoon te leggen op klaarheid en toegankelijkheid.

Klemtoon K is je partner voor communicatieprojecten waarbij toegankeliijkheid, laagdrempeligheid en breed bereik uitgesproken doelstellingen zijn.

We hebben de  expertise in huis om zowel inhoudelijk, technisch als grafisch de klemtoon te leggen op klaarheid en toegankelijkheid. We maken WCAG-conforme websites en geven vorm en inhoud aan andere communicatieprojecten die een breed publiek willen bereiken: folders, interne communicatieprojecten, welkomstbrochures, handleidingen, rapporten, ...

We voeren uit, trainen, adviseren én testen met oog op toegankelijkheid, leesbaarheid en begrijpelijkheid van communicatie.